DÆHLI BULL & CO

ADVOKATFIRMA DA

Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA ble etablert i 1997. Vi yter bistand til små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. I tillegg tilbyr vi forretningsførsel for sameier. Flere av partnerne har styreverv.

Selskapet har historisk fokusert på forretningsjus, selskapsrett, skatterett og eiendom, og er stolte av den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 25 år med fokus på disse rettsområdene

Alle våre advokater prosederer jevnlig for domstolene og håndterer selv saken hele veien til løsning. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak. Vi holder til i moderne og sentrale kontorer. Det er gode parkeringsmuligheter i området.

KOMPETANSE

Selskapet har bred forretningsjuridisk erfaring med særlig vekt på selskapsrett, kjøps-/salgsavtaler og aksjonæravtaler, kapitalendringer og andre selskapsrettslige forhold. I tillegg har vi høy kompetanse innen skatterett og insolvens/ restrukturering samt fast eiendoms rettsforhold. Vi tilbyr også bistand i problemstillinger knyttet til personbeskatning, arbeidsrett og arv- og familierett.

Bred fag- og bransjekompetanse gir våre klienter trygghet i samarbeidet med oss enten det gjelder helhetlige juridiske løsninger eller rådgivning på ulike nivåer.

 

Vi har alltid fokus på klientens kommersielle behov med mål om å finne en best mulig økonomisk og praktisk løsning i saken.

VÅRE VIKTIGSTE KOMPETANSEOMRÅDER

MEDARBEIDERE

JAN ERIK

DÆHLI

 

PARTNER,
ADVOKAT MNA

 

jed@dblaw.no

TEL 9o1 92 o58

HANS MARTIN

BJØRGE

 

PARTNER,
ADVOKAT MNA

 

hmb@dblaw.no

TEL 469 o8 384

JENS PETTER

BULL

 

PARTNER,
ADVOKAT MNA

 

jpb@dblaw.no

TEL 995 11 93o

LARS ERIK

WAHLBERG

 

PARTNER,

ADVOKAT MNA

 

lew@dblaw.no

TEL 482.58.415

KARI

BAKOS

 

SEKRETÆR

 

 

kb@dblaw.no

TEL 24 14 56 oo

VILKÅR

OPPDRAGSVILKÅR

Dæhli Bull & Co har som mål å ivareta klientens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

 

Følgende generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i såfall gjelde foran de generelle vilkårene.

 

Oppdragets art

Før eventuelt oppdrag etableres vil vi foreta en undersøkelse av om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

 

Foreligger det en slik konflikt må vi avvise oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, vil vi måtte vurdere å avslutte oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis.

Dæhli Bull & Co benytter elektroniske hjelpemidler i behandlingen av opplysninger om klientene. Dette gjøres for å kunne gi en best mulig bistand og unngå interessekonflikter og inhabilitet. Vi gjør også oppmerksom på at Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

 

Gjennomføringen av oppdraget

Alle oppdrag er å betrakte som en avtale med Dæhli Bull & Co som part. Vi vil utpeke en navngitt advokat som er ansvarlig for saken. Advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenlig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeidet til annen advokat, advokatfullmektig eller annet personell.

 

Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

 

Oppstår en situasjon i konflikt med Regler for God Advokatskikk har advokaten rett til å avslutte oppdraget.

HONORAR

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser, men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd vederlag for medgått tid og utlegg.

Våre veiledende timepriser er:

Advokat: Kr. 2500 - 3500.-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte timepriser.

Faktura sendes hver måned og med 10 dagers forfall.

 

Rabatt for medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

ETISKE REGLER

Høy etisk standard er en forutsetning for vår løpende virksomhet. Vi krever av oss selv at vi opptrer uavhengig og med absolutt fortrolighet overfor våre oppdragsgivere.

 

Klienten skal aldri være i tvil om vår etiske bevissthet, vår integritet og etterlevelse av dette. God advokatskikk forutsetter gode rutiner internt for rapportering og åpenhet om partnernes investeringer, verv, taushetsplikt og annet som kan medføre interessekonflikter og spørsmål om habilitet i relasjon til klientens interesser.

 

Interne konfliktavklaringer har ved ulike anledninger ført til at vi har sagt nei til oppdrag.

Dæhli Bull & Co er som andre kolleger, underlagt regelverket om hvitvasking og myndighetskrav til atferdsregler etter verdipapirhandelloven.

 

Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.

 

Regler for God Advokatskikk

Link til Advokatforeningen

Link til lovdata.no

Link til altinn.no

FAGARTIKLER

BOLIGRETT OG EIERSEKSJONER

Styret i borettslag og eierseksjonssameier består som regel av privatpersoner, valgt blant andelseiere eller sameiere. Ofte er det behov for juridisk bistand i styrearbeidet.

 

Vi har lang erfaring med problemstillinger knyttet til borettslags- og eierseksjonssameiers forhold til egne beboere. En vanlig problemstilling er spørsmål om hvor grensen går mellom borettslaget eller boligsameiets vedlikeholdsplikt, og den enkelte beboers vedlikeholdsplikt. Typiske eksempler kan være terrasser, baderom, dører og vinduer.

 

Andre problemstillinger som ofte viser behov for juridisk veiledning er mislighold ved betaling av felleskostnader, sjenerende oppførsel fra beboere eller leietakere og bruk av næringslokaler.

 

Ofte kan det også være utfordrende for styret å følge opp krav overfor den enkelte beboer som gjerne kan være en nabo.

I slike tilfeller kan det være enklere å overlate saken til en advokat.

Vi bistår også borettslag og sameier i drift og omorganisering av boligselskapet. Det kan ofte gjelde naboforhold, eksterne avtaler, vedtekter, reseksjonering og seksjonering og oppløsning og etablering av borettslag.

 

Det er alltid viktig at styret ikke kommer skjevt ut, enten ved å ta et uheldig juridisk veivalg eller ved å komme sent inn i en problemstilling. Da kan det ofte være krevende å hente seg inn igjen og det kan påvirke det resultatet som oppnås.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller eierseksjonssameie, gir vi en uforpliktende vurdering av styrets aktuelle problemstillinger.

 

Er du andelseier eller sameier og lurer på om det er rettslig grunnlag for styrets håndtering av din sak i borettslaget eller sameiet, gir vi også deg en uforpliktende vurdering av saken.

 

Kontakt oss så kan vi ta en prat om din sak.

MANGLER

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din? Da kan du ha et krav mot selger. Vi kan hjelpe deg med å foreta en vurdering av om du har krav på prisavslag eller erstatning fra selgeren av eiendommen. Vurderingen blir den samme når selger har tegnet eierskifteforsikring.

Vurderingen av om du har krav på prisavslag eller erstatning er sammensatt og vanskelig. Det er her vi på bakgrunn av vår lange erfaring, kan foreta en vurdering av om skaden du har oppdaget, oppfyller lovens krav slik at du har krav på prisavslag eller erstatning. Vi gir deg gjerne en uforpliktende vurdering av din sak.

TAKSTMANNSANSVAR

Takstmannsansvar, uriktige opplysninger i takstrapporter, arealavvik etc.

 

Et stort antall saker mellom kjøper og selger dreier seg om feil som takstmann har gjort i forbindelse med takseringen av eiendommen. Selger av eiendommen er ansvarlig for disse feilopplysningene, men takstmannen har i tillegg et selvstendig ansvar overfor kjøper. Han er profesjonell og det er en streng vurdering som legges til grunn for hans uaktsomhet.

 

Det kan ofte være enklere å nå frem direkte overfor takstmann og dennes ansvarsforsikring, da takstmannsansvar ikke har de samme begrensningene i loven som selgere og eierskifteforsikringen er beskyttet av (vesentlighets- og innvirkningskriteriet).

 

Takstmannsbransjen har blitt betydelig bedre de siste årene, men vi ser fortsatt at det begås grove feil i forbindelse med takseringen. At det måles feil areal på en eiendom i dag med det tekniske utstyret som finnes, synes vi er oppsiktsvekkende. Vi får stadig inn saker som dreier seg om store arealavvik på eiendommene. Har du betalt for høy kvadratmeterpris, skal du ha erstatning.

I prinsippet gir alle feil som takstmann gjør, og som har innvirket på verdisettingen av eiendommen, rett til erstatning.

 

Vi har de siste årene ført flere saker vedrørende takstmannsansvar for domstolene.

 

Dersom du i forbindelse med din eiendomshandel har oppdaget at det i taksten er gitt uriktige opplysninger, fortar vi en uforpliktende vurdering av om du har en sak du bør gå videre med.

 

Typiske feil som takstmann gjør:

• Måler arealet på boligen feil.

• Glemmer å notere mangler som burde vært oppdaget.

• Feilskrift i taksten.

• Lar være å besiktige loft og kjeller.

• Lar være å besiktige tak.

• Baserer takst på feil opplysninger fra selger uten å undersøke disse nøyere.

KONTAKT OSS

Et tvistespørsmål er ikke alltid en sak for rettsapparatet. Dersom du ønsker en avklaring hvorvidt "din sak" virkelig er en sak, så er våre advokater villige til å lytte og gi råd - helt uten økonomiske bindinger. Kontakt oss og fortell oss hva du har på hjertet.

BESØKSADRESSE:

 

HOLBERGS GATE 1

0166 OSLO

E-POST:

 

post@dblaw.no

SENTRALBORD:

 

24 14 56 oo

IVARETAR DINE INTERESSER

SIDEN 1997

ARBEIDSRETT

ARV, FAMILIE OG SKIFTE

BOLIGRETT

BYGG- OG ENTREPRISERETT

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

TAKSTMANNSANSVAR

FORRETNINGSFØRSEL

KONTRAKTSRETT

PROSEDYRE

RESTRUKTURERING OG INSOLVENS

SELSKAPSRETT

SKATTERETT OG GENERASJONSSKIFTE

STYREARBEID

TVISTELØSNING

DÆHLI BULL & CO ADVOKATFIRMA DA  •  HOLBERGS GATE 1, 0166 OSLO  •  TEL 24 14 56 00  •  post@dblaw.no

HJEM

KOMPETANSE

MEDARBEIDERE

FAGARTIKLER

VILKÅR

KONTAKT

Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA ble etablert i 1997. Vi yter bistand til SMB-bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Flere av partnerne har styreverv, og noen er foredragsholdere. Selskapet har historisk fokusert på forretningsjus, selskapsrett, skatterett og eiendom, og er stolte av den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 25 år med fokus på disse rettsområdene.

 

Selskapet har bred forretningsjuridisk erfaring med særlig vekt på selskapsrett, kjøps-/salgsavtaler og aksjonæravtaler, kapitalendringer og andre selskapsrettslige forhold samt skatterett og insolvens / restrukturering. Vi tilbyr også bistand i flere problemstillinger knyttet til blant annet skatt, arbeidsrett, arv- og familierett og fremtidsfullmakter.

 

Alle våre advokater prosederer jevnlig for domstolene og håndterer selv saken hele veien til løsning. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak. Vi holder til i moderne og sentrale kontorer. Det er gode parkeringsmuligheter i området.

Dæhli Bull & Co har som mål å ivareta klientens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

 

Følgende generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i såfall gjelde foran de generelle vilkårene.

 

Oppdragets art

Før eventuelt oppdrag etableres vil vi foreta en undersøkelse av om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

 

Foreligger det en slik konflikt må vi avvise oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, vil vi måtte vurdere å avslutte oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis.

 

Dæhli Bull & Co benytter elektroniske hjelpemidler i behandlingen av opplysninger om klientene. Dette gjøres for å kunne gi en best mulig bistand og unngå interessekonflikter og inhabilitet. Vi gjør også oppmerksom på at Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

 

Gjennomføringen av oppdraget

Alle oppdrag er å betrakte som en avtale med Dæhli Bull & Co som part. Vi vil utpeke en navngitt advokat som er ansvarlig for saken. Advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenelig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeidet til annen advokat, advokatfullmektig eller annet personell.

 

Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

 

Oppstår en situasjon i konflikt med Regler for God Advokatskikk har advokaten rett til å avslutte oppdraget.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser, men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd vederlag for medgått tid og utlegg.

 

Våre veiledende timepriser er:

Advokat: Kr. 2500 - 3500

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte timepriser.

Faktura sendes hver måned og med 10 dagers forfall.

 

Rabatt for medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

Høy etisk standard er en forutsetning for vår løpende virksomhet. Vi krever av oss selv at vi opptrer uavhengig og med absolutt fortrolighet overfor våre oppdragsgivere.

 

Klienten skal aldri være i tvil om vår etiske bevissthet, vår integritet og etterlevelse av dette. God advokatskikk forutsetter gode rutiner internt for rapportering og åpenhet om partnernes investeringer, verv, taushetsplikt og annet som kan medføre interessekonflikter og spørsmål om habilitet i relasjon til klientens interesser.

 

Interne konfliktavklaringer har ved ulike anledninger ført til at vi har sagt nei til oppdrag.

 

Dæhli Bull & Co er som andre kolleger, underlagt regelverket om hvitvasking og myndighetskrav til atferdsregler etter verdipapirhandelloven.

 

Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.

 

Regler for God Advokatskikk

Link til Advokatforeningen

Link til lovdata.no

Link til altinn.no

Styret i borettslag og eierseksjonssameier består som regel av privatpersoner, valgt blant andelseiere eller sameiere. Ofte er det behov for juridisk bistand i styrearbeidet.

 

Vi har lang erfaring med problemstillinger knyttet til borettslags- og eierseksjonssameiers forhold til egne beboere. En vanlig problemstilling er spørsmål om hvor grensen går mellom borettslaget eller boligsameiets vedlikeholdsplikt, og den enkelte beboers vedlikeholdsplikt. Typiske eksempler kan være terrasser, baderom, dører og vinduer.

 

Andre problemstillinger som ofte viser behov for juridisk veiledning er mislighold ved betaling av felleskostnader, sjenerende oppførsel fra beboere eller leietakere og bruk av næringslokaler.

 

Ofte kan det også være utfordrende for styret å følge opp krav overfor den enkelte beboer som gjerne kan være en nabo.

I slike tilfeller kan det være enklere å overlate saken til en advokat.

 

Vi bistår også borettslag og sameier i drift og omorganisering av boligselskapet. Det kan ofte gjelde naboforhold, eksterne avtaler, vedtekter, reseksjonering og seksjonering og oppløsning og etablering av borettslag.

 

Det er alltid viktig at styret ikke kommer skjevt ut, enten ved å ta et uheldig juridisk veivalg eller ved å komme sent inn i en problemstilling. Da kan det ofte være krevende å hente seg inn igjen og det kan påvirke det resultatet som oppnås.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller eierseksjonssameie, gir vi en uforpliktende vurdering av styrets aktuelle problemstillinger.

 

Er du andelseier eller sameier og lurer på om det er rettslig grunnlag for styrets håndtering av din sak i borettslaget eller sameiet, gir vi også deg en uforpliktende vurdering av saken.

 

Kontakt oss så kan vi ta en prat om din sak.

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din? Da kan du ha et krav mot selger. Vi kan hjelpe deg med å foreta en vurdering av om du har krav på prisavslag eller erstatning fra selgeren av eiendommen. Vurderingen blir den samme når selger har tegnet eierskifteforsikring.

 

Vurderingen av om du har krav på prisavslag eller erstatning er sammensatt og vanskelig. Det er her vi på bakgrunn av vår lange erfaring, kan foreta en vurdering av om skaden du har oppdaget, oppfyller lovens krav slik at du har krav på prisavslag eller erstatning. Vi gir deg gjerne en uforpliktende vurdering av din sak.

Takstmannsansvar, uriktige opplysninger i takstrapporter, arealavvik etc.

 

Et stort antall saker mellom kjøper og selger dreier seg om feil som takstmann har gjort i forbindelse med takseringen av eiendommen. Selger av eiendommen er ansvarlig for disse feilopplysningene, men takstmannen har i tillegg et selvstendig ansvar overfor kjøper. Han er profesjonell og det er en streng vurdering som legges til grunn for hans uaktsomhet.

 

Det kan ofte være enklere å nå frem direkte overfor takstmann og dennes ansvarsforsikring, da takstmannsansvar ikke har de samme begrensningene i loven som selgere og eierskifteforsikringen er beskyttet av (vesentlighets- og innvirkningskriteriet).

 

Takstmannsbransjen har blitt betydelig bedre de siste årene, men vi ser fortsatt at det begås grove feil i forbindelse med takseringen. At det måles feil areal på en eiendom i dag med det tekniske utstyret som finnes, synes vi er oppsiktsvekkende. Vi får stadig inn saker som dreier seg om store arealavvik på eiendommene. Har du betalt for høy kvadratmeterpris, skal du ha erstatning.

 

I prinsippet gir alle feil som takstmann gjør, og som har innvirket på verdisettingen av eiendommen, rett til erstatning.

 

Jeg og mine advokatfullmektiger har de siste årene ført flere saker vedrørende takstmannsansvar for domstolene og har ennå til gode å tape en sak.

 

Dersom du i forbindelse med din eiendomshandel har oppdaget at det i taksten er gitt uriktige opplysninger, fortar vi en uforpliktende vurdering av om du har en sak du bør gå videre med.

 

Typiske feil som takstmann gjør:

• Måler arealet på boligen feil.

• Glemmer å notere mangler som burde vært oppdaget.

• Feilskrift i taksten.

• Lar være å besiktige loft og kjeller.

• Lar være å besiktige tak.

• Baserer takst på feil opplysninger fra selger uten å undersøke disse nøyere.

Dæhli Bull & Co har som mål å ivareta klientens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

 

Følgende generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i såfall gjelde foran de generelle vilkårene.

 

Oppdragets art

Før eventuelt oppdrag etableres vil vi foreta en undersøkelse av om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

 

Foreligger det en slik konflikt må vi avvise oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, vil vi måtte vurdere å avslutte oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis.

 

Dæhli Bull & Co benytter elektroniske hjelpemidler i behandlingen av opplysninger om klientene. Dette gjøres for å kunne gi en best mulig bistand og unngå interessekonflikter og inhabilitet. Vi gjør også oppmerksom på at Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

 

Gjennomføringen av oppdraget

Alle oppdrag er å betrakte som en avtale med Dæhli Bull & Co som part. Vi vil utpeke en navngitt advokat som er ansvarlig for saken. Advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenelig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeidet til annen advokat, advokatfullmektig eller annet personell.

 

Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

 

Oppstår en situasjon i konflikt med Regler for God Advokatskikk har advokaten rett til å avslutte oppdraget.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser, men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd vederlag for medgått tid og utlegg.

 

Våre veiledende timepriser er:

Advokat: Kr. 2500 - 3500

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte timepriser.

Faktura sendes hver måned og med 10 dagers forfall.

 

Rabatt for medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

Høy etisk standard er en forutsetning for vår løpende virksomhet. Vi krever av oss selv at vi opptrer uavhengig og med absolutt fortrolighet overfor våre oppdragsgivere.

 

Klienten skal aldri være i tvil om vår etiske bevissthet, vår integritet og etterlevelse av dette. God advokatskikk forutsetter gode rutiner internt for rapportering og åpenhet om partnernes investeringer, verv, taushetsplikt og annet som kan medføre interessekonflikter og spørsmål om habilitet i relasjon til klientens interesser.

 

Interne konfliktavklaringer har ved ulike anledninger ført til at vi har sagt nei til oppdrag.

 

Dæhli Bull & Co er som andre kolleger, underlagt regelverket om hvitvasking og myndighetskrav til atferdsregler etter verdipapirhandelloven.

 

Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.

 

Regler for God Advokatskikk

Link til Advokatforeningen

Link til lovdata.no

Link til altinn.no

BOLIGRETT OG

EIERSEKSJONER

Styret i borettslag og eierseksjonssameier består som regel av privatpersoner, valgt blant andelseiere eller sameiere. Ofte er det behov for juridisk bistand i styrearbeidet.

 

Vi har lang erfaring med problemstillinger knyttet til borettslags- og eierseksjonssameiers forhold til egne beboere. En vanlig problemstilling er spørsmål om hvor grensen går mellom borettslaget eller boligsameiets vedlikeholdsplikt, og den enkelte beboers vedlikeholdsplikt. Typiske eksempler kan være terrasser, baderom, dører og vinduer.

 

Andre problemstillinger som ofte viser behov for juridisk veiledning er mislighold ved betaling av felleskostnader, sjenerende oppførsel fra beboere eller leietakere og bruk av næringslokaler.

 

Ofte kan det også være utfordrende for styret å følge opp krav overfor den enkelte beboer som gjerne kan være en nabo.

I slike tilfeller kan det være enklere å overlate saken til en advokat.

 

Vi bistår også borettslag og sameier i drift og omorganisering av boligselskapet. Det kan ofte gjelde naboforhold, eksterne avtaler, vedtekter, reseksjonering og seksjonering og oppløsning og etablering av borettslag.

 

Det er alltid viktig at styret ikke kommer skjevt ut, enten ved å ta et uheldig juridisk veivalg eller ved å komme sent inn i en problemstilling. Da kan det ofte være krevende å hente seg inn igjen og det kan påvirke det resultatet som oppnås.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller eierseksjonssameie, gir vi en uforpliktende vurdering av styrets aktuelle problemstillinger.

 

Er du andelseier eller sameier og lurer på om det er rettslig grunnlag for styrets håndtering av din sak i borettslaget eller sameiet, gir vi også deg en uforpliktende vurdering av saken.

 

Kontakt oss så kan vi ta en prat om din sak.

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din? Da kan du ha et krav mot selger. Vi kan hjelpe deg med å foreta en vurdering av om du har krav på prisavslag eller erstatning fra selgeren av eiendommen. Vurderingen blir den samme når selger har tegnet eierskifteforsikring.

 

Vurderingen av om du har krav på prisavslag eller erstatning er sammensatt og vanskelig. Det er her vi på bakgrunn av vår lange erfaring, kan foreta en vurdering av om skaden du har oppdaget, oppfyller lovens krav slik at du har krav på prisavslag eller erstatning. Vi gir deg gjerne en uforpliktende vurdering av din sak.

Takstmannsansvar, uriktige opplysninger i takstrapporter, arealavvik etc.

 

Et stort antall saker mellom kjøper og selger dreier seg om feil som takstmann har gjort i forbindelse med takseringen av eiendommen. Selger av eiendommen er ansvarlig for disse feilopplysningene, men takstmannen har i tillegg et selvstendig ansvar overfor kjøper. Han er profesjonell og det er en streng vurdering som legges til grunn for hans uaktsomhet.

 

Det kan ofte være enklere å nå frem direkte overfor takstmann og dennes ansvarsforsikring, da takstmannsansvar ikke har de samme begrensningene i loven som selgere og eierskifteforsikringen er beskyttet av (vesentlighets- og innvirkningskriteriet).

 

Takstmannsbransjen har blitt betydelig bedre de siste årene, men vi ser fortsatt at det begås grove feil i forbindelse med takseringen. At det måles feil areal på en eiendom i dag med det tekniske utstyret som finnes, synes vi er oppsiktsvekkende. Vi får stadig inn saker som dreier seg om store arealavvik på eiendommene. Har du betalt for høy kvadratmeterpris, skal du ha erstatning.

 

I prinsippet gir alle feil som takstmann gjør, og som har innvirket på verdisettingen av eiendommen, rett til erstatning.

 

Våre advokatfullmektiger har de siste årene ført flere saker vedrørende takstmannsansvar for domstolene og har ennå til gode å tape en sak.

 

Dersom du i forbindelse med din eiendomshandel har oppdaget at det i taksten er gitt uriktige opplysninger, fortar vi en uforpliktende vurdering av om du har en sak du bør gå videre med.

 

Typiske feil som takstmann gjør:

• Måler arealet på boligen feil.

• Glemmer å notere mangler som burde vært oppdaget.

• Feilskrift i taksten.

• Lar være å besiktige loft og kjeller.

• Lar være å besiktige tak.

• Baserer takst på feil opplysninger fra selger uten å undersøke disse nøyere.

BESØKSADRESSE:

 

HOLBERGS GATE 1

0166 OSLO

E-POST:

 

post@dblaw.no

SENTRALBORD:

 

24 14 56 oo