DÆHLI BULL & CO ADVOKATFIRMA DA  •  HOLBERGS GATE 1, 0166 OSLO  •  TEL 24 14 56 00  •  post@dblaw.no

HJEM

KOMPETANSE

MEDARBEIDERE

FAGARTIKLER

VILKÅR

KONTAKT

JAN ERIK DÆHLI

HANS MARTIN BJØRGE

JENS PETTER BULL

LARS ERIK WAHLBERG

JAN ERIK DÆHLI

 

PARTNER, ADVOKAT MNA

jed@dblaw.no  •  tel 901 92 058

 

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1985

Advokatbevilling: 1987

 

VIRKE

Jan Erik Dæhli har vært daglig leder i selskapet siden oppstarten i 1997. Han har lang erfaring som advokat for små og mellomstore bedrifter, herunder styrearbeid, samt lang erfaring innenfor økonomi og regnskap. Han har en rekke verv som styreleder, samt erfaring som styreleder i idrettsforening.

 

Jan Erik Dæhli jobber for det meste med forretningsjus, særlig selskapsrett; herunder kjøps-/ salgs- og aksjonæravtaler, kapitalendringer, fusjon, fisjon og andre selskapsrettslige forhold, kontraktsrett, arbeidsrett, boligrett/boligsameier, økonomi og finans.

 

Spesialfag: Boligrett

Arbeidsspråk: Norsk og engelsk.

ERFARING

2010 –

Advokat og partner i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

1997 – 2010

Advokat og partner i Dæhli & Co Advokatfirma DA

1994 - 1997

Advokat og partner i Arntzen, Lohne, Dæhli & Haugen DA

1988 – 1993

Advokat og partner i Notar Advokat AS Sandvika

1987 – 1988

Advokat og partner i Storvik, Hungnes & Dæhli DA i Sandvika

1985 – 1986

Advokatfullmektig hos advokat Nils Erik Setsaas i Asker

HANS MARTIN BJØRGE

 

PARTNER, ADVOKAT MNA

hmb@dblaw.no  •  tel 469 o8 385

 

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1984

Advokatbevilling: 1988

 

VIRKE

Hans Martin Bjørge har lang erfaring som advokat for små og mellomstore bedrifter. Har og har hatt en rekke verv som styreleder og styremedlem i forskjellige bedrifter. Er for tiden styreleder i mer enn 10 selskaper. Har i lange perioder vært faglig leder for eiendomsmeglerfirma.

 

Hans Martin Bjørge arbeider for det meste med forretningsjus, særlig selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og entrepriserett. Han yter også bistand til privatpersoner innenfor arv, generasjonsskifte, skatt, arbeidsrett samt fast eiendoms rettsforhold.

 

Spesialfag: Boligrett

Arbeidsspråk: Norsk og engelsk.

ERFARING

2010 –

Advokat og partner i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

1999 – 2009

Advokat og partner i Dæhli & Co Advokatfirma DA

1988 – 1999

Advokat og partner i Notar Advokat AS Sandvika

(nå Codex Advokat AS)

1987 – 1988

Advokatfullmektig hos advokat Nils Erik Setsaas i Asker

1986 – 1986

Advokatfullmektig hos advokat Hans M. Tjønn

1984 – 1985

Juridisk konsulent innen eiendomsmegling

JENS PETTER BULL

 

PARTNER, ADVOKAT MNA

jpb@dblaw.no  •  tel 995 11 93o

 

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1991

Advokatbevilling: 1995

 

VIRKE

Jens Petter Bull har bakgrunn fra byggebransjen og har jobbet jevnlig med bygg i mer enn 30 år. Han har konsentrert seg om fast eiendoms rettsforhold og har kontinuerlig befattet seg med avhendingsloven siden denne trådte i kraft. Han jobber også med eierseksjons-, håndverkertjeneste- og bustadoppføringsloven i tillegg til andre eiendomsrelaterte forhold.

 

Jens Petter Bull prosederer jevnlig for domstolene og har i en årrekke holdt kurs og foredrag om eiendomsrettslige temaer. Han er oppnevnt representant i Husleietvistutvalget og Håndverkerklagenemnda. Han påtar seg også styreverv, deriblant for sameier.

 

Spesialfag: Fast eiendoms rettsforhold.

Arbeidsspråk: Norsk og engelsk.

ERFARING

2010 –

Advokat og partner i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

2003 – 2009

Advokat og partner i Hersløv Bull & Co

2000 – 2003

Advokat og partner i Hersløv Flod & Co

1996 – 2000

Advokat og partner i Bull Christiansen & Co

1993 – 1996

Advokatfullmektig hos advokatene Launy, Bråthen og Foyn

1992 – 1993

Juridisk konsulent i Forbrukerrådet i Oslo og Akershus

1991 – 1992

Juridisk konsulent i Miljøverndepartementet

 

LARS ERIK WAHLBERG

 

PARTNER, ADVOKAT MNA

lew@dblaw.no  •  tel 482l58l415

 

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1988

Advokatbevilling: 1994

 

VIRKE

Lars Erik Wahlberg har bakgrunn fra flere steder i skatteetaten og større advokatfirmaer. Han har bred arbeidserfaring med skatterettslige emner innen norsk og internasjonal person- og selskapsbeskatning samt generasjonsskifte, selskapsrett, omdanning, fisjon og fusjon av selskaper, arv- og familierett. Kjøp og salg av selskaper, transaksjoner.

 

Lars Erik Wahlberg utga boken “Arv” på oppdrag fra Forbrukerrådet i 2001 og medvirket i NRK- serien ”Økotrim” i 1998 og 1999, som tok opp skatte-, arve- og familierettslige spørsmål. Samarbeids-advokat Huseiernes Landsforbund fra 2011. Han har ellers holdt kurs, innen skatte- og arverettslige emner, og har skrevet en rekke artikler om disse emnene.

 

Spesialfag: Skatterett, selskapsrett og familie- og arverett.

Arbeidsspråk: Norsk og engelsk.

ERFARING

2010 –

Advokat og partner i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

2003 – 2009

Advokat og partner i Advokatfirma Hersløv Bull & Co DA

2000 – 2003

Advokat og partner i Advokatfirma Hersløv Flod & Co DA

1997 – 2000

Advokat og manager i KPMG Law

1996 – 2000

Fast ukentlig spaltist i Aftenposten

1995 – 1997

Advokat i kontorfellesskapet Advokatene Stephensen,

Gunnerød og Wahlberg

1992 – 1995

Advokat i Price Waterhouse (nå PwC)

1990 – 1992

Juridisk konsulent i ligningsetaten

1989 – 1990

Leder for arveavgiftsavdelingen hos Skattefogden i Akershus

1986 – 1989

Juridisk konsulent hos Skattefogden i Akershus

 

 

 

Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA ble etablert i 1997. Vi yter bistand til SMB-bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Flere av partnerne har styreverv, og noen er foredragsholdere. Selskapet har historisk fokusert på forretningsjus, selskapsrett, skatterett og eiendom, og er stolte av den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 25 år med fokus på disse rettsområdene.

 

Selskapet har bred forretningsjuridisk erfaring med særlig vekt på selskapsrett, kjøps-/salgsavtaler og aksjonæravtaler, kapitalendringer og andre selskapsrettslige forhold samt skatterett og insolvens / restrukturering. Vi tilbyr også bistand i flere problemstillinger knyttet til blant annet skatt, arbeidsrett, arv- og familierett og fremtidsfullmakter.

 

Alle våre advokater prosederer jevnlig for domstolene og håndterer selv saken hele veien til løsning. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak. Vi holder til i moderne og sentrale kontorer. Det er gode parkeringsmuligheter i området.

Dæhli Bull & Co har som mål å ivareta klientens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

 

Følgende generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i såfall gjelde foran de generelle vilkårene.

 

Oppdragets art

Før eventuelt oppdrag etableres vil vi foreta en undersøkelse av om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

 

Foreligger det en slik konflikt må vi avvise oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, vil vi måtte vurdere å avslutte oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis.

 

Dæhli Bull & Co benytter elektroniske hjelpemidler i behandlingen av opplysninger om klientene. Dette gjøres for å kunne gi en best mulig bistand og unngå interessekonflikter og inhabilitet. Vi gjør også oppmerksom på at Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

 

Gjennomføringen av oppdraget

Alle oppdrag er å betrakte som en avtale med Dæhli Bull & Co som part. Vi vil utpeke en navngitt advokat som er ansvarlig for saken. Advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenelig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeidet til annen advokat, advokatfullmektig eller annet personell.

 

Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

 

Oppstår en situasjon i konflikt med Regler for God Advokatskikk har advokaten rett til å avslutte oppdraget.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser, men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd vederlag for medgått tid og utlegg.

 

Våre veiledende timepriser er:

Advokat: Kr. 1600 - 2400

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte timepriser.

Faktura sendes hver måned og med 10 dagers forfall.

 

Rabatt for medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

Høy etisk standard er en forutsetning for vår løpende virksomhet. Vi krever av oss selv at vi opptrer uavhengig og med absolutt fortrolighet overfor våre oppdragsgivere.

 

Klienten skal aldri være i tvil om vår etiske bevissthet, vår integritet og etterlevelse av dette. God advokatskikk forutsetter gode rutiner internt for rapportering og åpenhet om partnernes investeringer, verv, taushetsplikt og annet som kan medføre interessekonflikter og spørsmål om habilitet i relasjon til klientens interesser.

 

Interne konfliktavklaringer har ved ulike anledninger ført til at vi har sagt nei til oppdrag.

 

Dæhli Bull & Co er som andre kolleger, underlagt regelverket om hvitvasking og myndighetskrav til atferdsregler etter verdipapirhandelloven.

 

Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.

 

Regler for God Advokatskikk

Link til Advokatforeningen

Link til lovdata.no

Link til altinn.no

Styret i borettslag og eierseksjonssameier består som regel av privatpersoner, valgt blant andelseiere eller sameiere. Ofte er det behov for juridisk bistand i styrearbeidet.

 

Vi har lang erfaring med problemstillinger knyttet til borettslags- og eierseksjonssameiers forhold til egne beboere. En vanlig problemstilling er spørsmål om hvor grensen går mellom borettslaget eller boligsameiets vedlikeholdsplikt, og den enkelte beboers vedlikeholdsplikt. Typiske eksempler kan være terrasser, baderom, dører og vinduer.

 

Andre problemstillinger som ofte viser behov for juridisk veiledning er mislighold ved betaling av felleskostnader, sjenerende oppførsel fra beboere eller leietakere og bruk av næringslokaler.

 

Ofte kan det også være utfordrende for styret å følge opp krav overfor den enkelte beboer som gjerne kan være en nabo.

I slike tilfeller kan det være enklere å overlate saken til en advokat.

 

Vi bistår også borettslag og sameier i drift og omorganisering av boligselskapet. Det kan ofte gjelde naboforhold, eksterne avtaler, vedtekter, reseksjonering og seksjonering og oppløsning og etablering av borettslag.

 

Det er alltid viktig at styret ikke kommer skjevt ut, enten ved å ta et uheldig juridisk veivalg eller ved å komme sent inn i en problemstilling. Da kan det ofte være krevende å hente seg inn igjen og det kan påvirke det resultatet som oppnås.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller eierseksjonssameie, gir vi en uforpliktende vurdering av styrets aktuelle problemstillinger.

 

Er du andelseier eller sameier og lurer på om det er rettslig grunnlag for styrets håndtering av din sak i borettslaget eller sameiet, gir vi også deg en uforpliktende vurdering av saken.

 

Kontakt oss så kan vi ta en prat om din sak.

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din? Da kan du ha et krav mot selger. Vi kan hjelpe deg med å foreta en vurdering av om du har krav på prisavslag eller erstatning fra selgeren av eiendommen. Vurderingen blir den samme når selger har tegnet eierskifteforsikring.

 

Vurderingen av om du har krav på prisavslag eller erstatning er sammensatt og vanskelig. Det er her vi på bakgrunn av vår lange erfaring, kan foreta en vurdering av om skaden du har oppdaget, oppfyller lovens krav slik at du har krav på prisavslag eller erstatning. Vi gir deg gjerne en uforpliktende vurdering av din sak.

Takstmannsansvar, uriktige opplysninger i takstrapporter, arealavvik etc.

 

Et stort antall saker mellom kjøper og selger dreier seg om feil som takstmann har gjort i forbindelse med takseringen av eiendommen. Selger av eiendommen er ansvarlig for disse feilopplysningene, men takstmannen har i tillegg et selvstendig ansvar overfor kjøper. Han er profesjonell og det er en streng vurdering som legges til grunn for hans uaktsomhet.

 

Det kan ofte være enklere å nå frem direkte overfor takstmann og dennes ansvarsforsikring, da takstmannsansvar ikke har de samme begrensningene i loven som selgere og eierskifteforsikringen er beskyttet av (vesentlighets- og innvirkningskriteriet).

 

Takstmannsbransjen har blitt betydelig bedre de siste årene, men vi ser fortsatt at det begås grove feil i forbindelse med takseringen. At det måles feil areal på en eiendom i dag med det tekniske utstyret som finnes, synes vi er oppsiktsvekkende. Vi får stadig inn saker som dreier seg om store arealavvik på eiendommene. Har du betalt for høy kvadratmeterpris, skal du ha erstatning.

 

I prinsippet gir alle feil som takstmann gjør, og som har innvirket på verdisettingen av eiendommen, rett til erstatning.

 

Jeg og mine advokatfullmektiger har de siste årene ført flere saker vedrørende takstmannsansvar for domstolene og har ennå til gode å tape en sak.

 

Dersom du i forbindelse med din eiendomshandel har oppdaget at det i taksten er gitt uriktige opplysninger, fortar vi en uforpliktende vurdering av om du har en sak du bør gå videre med.

 

Typiske feil som takstmann gjør:

• Måler arealet på boligen feil.

• Glemmer å notere mangler som burde vært oppdaget.

• Feilskrift i taksten.

• Lar være å besiktige loft og kjeller.

• Lar være å besiktige tak.

• Baserer takst på feil opplysninger fra selger uten å undersøke disse nøyere.

Dæhli Bull & Co har som mål å ivareta klientens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

 

Følgende generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i såfall gjelde foran de generelle vilkårene.

 

Oppdragets art

Før eventuelt oppdrag etableres vil vi foreta en undersøkelse av om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

 

Foreligger det en slik konflikt må vi avvise oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, vil vi måtte vurdere å avslutte oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis.

 

Dæhli Bull & Co benytter elektroniske hjelpemidler i behandlingen av opplysninger om klientene. Dette gjøres for å kunne gi en best mulig bistand og unngå interessekonflikter og inhabilitet. Vi gjør også oppmerksom på at Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

 

Gjennomføringen av oppdraget

Alle oppdrag er å betrakte som en avtale med Dæhli Bull & Co som part. Vi vil utpeke en navngitt advokat som er ansvarlig for saken. Advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på best tjenelig måte for klienten. Advokaten står fritt til å delegere hele eller deler av arbeidet til annen advokat, advokatfullmektig eller annet personell.

 

Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

 

Oppstår en situasjon i konflikt med Regler for God Advokatskikk har advokaten rett til å avslutte oppdraget.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser, men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd vederlag for medgått tid og utlegg.

 

Våre veiledende timepriser er:

Advokat: Kr. 1600 - 2400

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til de nevnte timepriser.

Faktura sendes hver måned og med 10 dagers forfall.

 

Rabatt for medlemmer i Huseiernes Landsforbund.

Høy etisk standard er en forutsetning for vår løpende virksomhet. Vi krever av oss selv at vi opptrer uavhengig og med absolutt fortrolighet overfor våre oppdragsgivere.

 

Klienten skal aldri være i tvil om vår etiske bevissthet, vår integritet og etterlevelse av dette. God advokatskikk forutsetter gode rutiner internt for rapportering og åpenhet om partnernes investeringer, verv, taushetsplikt og annet som kan medføre interessekonflikter og spørsmål om habilitet i relasjon til klientens interesser.

 

Interne konfliktavklaringer har ved ulike anledninger ført til at vi har sagt nei til oppdrag.

 

Dæhli Bull & Co er som andre kolleger, underlagt regelverket om hvitvasking og myndighetskrav til atferdsregler etter verdipapirhandelloven.

 

Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.

 

Regler for God Advokatskikk

Link til Advokatforeningen

Link til lovdata.no

Link til altinn.no

BOLIGRETT OG

EIERSEKSJONER

Styret i borettslag og eierseksjonssameier består som regel av privatpersoner, valgt blant andelseiere eller sameiere. Ofte er det behov for juridisk bistand i styrearbeidet.

 

Vi har lang erfaring med problemstillinger knyttet til borettslags- og eierseksjonssameiers forhold til egne beboere. En vanlig problemstilling er spørsmål om hvor grensen går mellom borettslaget eller boligsameiets vedlikeholdsplikt, og den enkelte beboers vedlikeholdsplikt. Typiske eksempler kan være terrasser, baderom, dører og vinduer.

 

Andre problemstillinger som ofte viser behov for juridisk veiledning er mislighold ved betaling av felleskostnader, sjenerende oppførsel fra beboere eller leietakere og bruk av næringslokaler.

 

Ofte kan det også være utfordrende for styret å følge opp krav overfor den enkelte beboer som gjerne kan være en nabo.

I slike tilfeller kan det være enklere å overlate saken til en advokat.

 

Vi bistår også borettslag og sameier i drift og omorganisering av boligselskapet. Det kan ofte gjelde naboforhold, eksterne avtaler, vedtekter, reseksjonering og seksjonering og oppløsning og etablering av borettslag.

 

Det er alltid viktig at styret ikke kommer skjevt ut, enten ved å ta et uheldig juridisk veivalg eller ved å komme sent inn i en problemstilling. Da kan det ofte være krevende å hente seg inn igjen og det kan påvirke det resultatet som oppnås.

 

Sitter du i styret i et borettslag eller eierseksjonssameie, gir vi en uforpliktende vurdering av styrets aktuelle problemstillinger.

 

Er du andelseier eller sameier og lurer på om det er rettslig grunnlag for styrets håndtering av din sak i borettslaget eller sameiet, gir vi også deg en uforpliktende vurdering av saken.

 

Kontakt oss så kan vi ta en prat om din sak.

Har du oppdaget mangler ved eiendommen din? Da kan du ha et krav mot selger. Vi kan hjelpe deg med å foreta en vurdering av om du har krav på prisavslag eller erstatning fra selgeren av eiendommen. Vurderingen blir den samme når selger har tegnet eierskifteforsikring.

 

Vurderingen av om du har krav på prisavslag eller erstatning er sammensatt og vanskelig. Det er her vi på bakgrunn av vår lange erfaring, kan foreta en vurdering av om skaden du har oppdaget, oppfyller lovens krav slik at du har krav på prisavslag eller erstatning. Vi gir deg gjerne en uforpliktende vurdering av din sak.

Takstmannsansvar, uriktige opplysninger i takstrapporter, arealavvik etc.

 

Et stort antall saker mellom kjøper og selger dreier seg om feil som takstmann har gjort i forbindelse med takseringen av eiendommen. Selger av eiendommen er ansvarlig for disse feilopplysningene, men takstmannen har i tillegg et selvstendig ansvar overfor kjøper. Han er profesjonell og det er en streng vurdering som legges til grunn for hans uaktsomhet.

 

Det kan ofte være enklere å nå frem direkte overfor takstmann og dennes ansvarsforsikring, da takstmannsansvar ikke har de samme begrensningene i loven som selgere og eierskifteforsikringen er beskyttet av (vesentlighets- og innvirkningskriteriet).

 

Takstmannsbransjen har blitt betydelig bedre de siste årene, men vi ser fortsatt at det begås grove feil i forbindelse med takseringen. At det måles feil areal på en eiendom i dag med det tekniske utstyret som finnes, synes vi er oppsiktsvekkende. Vi får stadig inn saker som dreier seg om store arealavvik på eiendommene. Har du betalt for høy kvadratmeterpris, skal du ha erstatning.

 

I prinsippet gir alle feil som takstmann gjør, og som har innvirket på verdisettingen av eiendommen, rett til erstatning.

 

Våre advokatfullmektiger har de siste årene ført flere saker vedrørende takstmannsansvar for domstolene og har ennå til gode å tape en sak.

 

Dersom du i forbindelse med din eiendomshandel har oppdaget at det i taksten er gitt uriktige opplysninger, fortar vi en uforpliktende vurdering av om du har en sak du bør gå videre med.

 

Typiske feil som takstmann gjør:

• Måler arealet på boligen feil.

• Glemmer å notere mangler som burde vært oppdaget.

• Feilskrift i taksten.

• Lar være å besiktige loft og kjeller.

• Lar være å besiktige tak.

• Baserer takst på feil opplysninger fra selger uten å undersøke disse nøyere.